О Нама

Руководство

Директор установе :
в.д. директора Војка Петровић Сакач

Социјални радник : Душан Пуалић

Шеф рачуноводства : Јованка Јањатов

Главна сестра :  Ивана Игњатов

Lekar :  др Бранислава Стојковић, др Бобан Васић спец. психијатрије
Оснивач
Оснивач установа је Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, у складу са Одлуком Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине о преузимању права и обавеза осниваца над установама социјалне заштите бр. 022/00002/2002-14 од дана 17.04.2002. године.

Делатност

Делатност установе дефинисана је у Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( ,,Сл. гласник Републике Србије,бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04 и 115/05 ) у смислу пружања услуга смештаја и збрињавања категорије психицки оцуваних, одраслих и старих лица. Установа врши збрињавање независних, полузависних и зависних корисника.

Капацитет

Капацитет установе је смештај 95 корисника од којих је 37 кревета намењено зависним корисницима док је преостали број капацитета резервисан за полузависне и независне кориснике. Важно је истаћи да установа збрињава категорију психички очуваних лица. Установа је у протеклом периоду радила углавном са попуњеним капацитетом.

Установа поседује :

  • 21 двокреветних соба,
  • 9 трокреветних соба, од чега су четири у објекту за смештај избеглих лица,
  • 5 четворокреветне собе, од чега једна у стационару, а две у објекту за смештај избеглица
  • 3 петрокреветне собе које се налазе у стационарном делу установе, где се на смештају налазе зависни корисници.

Вишекреветне собе су намењене смештају и збрињавању теже покретних и непокретних корисника и прилагођене свим нормативима и стандардима који важе за ову категорију збрињавања.

У установи о корисницима брину медицинске сестре и неговатељице током 24-часа. Установа има свог лекара који брине о здравственом стању корисника. У установи свој рад обавља и социјални радник. Установа поседује своју кухињу са сопственим персоналом и наравно пратећи технички персонал за одржавање чистоће, магацина, вођења финансија установе итд.

Број и структура запослених

Решењем Министарства рада, запошљавања и социјалне политике бр. 560-01-1062/2008-09  утврђен је број запослених на пословима пружања услуга социјалног рада и број запослених ције се плате финансирају из цене смештаја, шодно одредбама Правилника о близим условима за поцетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица. У циљу подизања нивоа односно бољег квалитета услуга које се пружају у установи корисницима на смештају повецан је број запослених у свим Службама установе.